Herunder er et udpluk af de mest benyttede emner fra beboerhåndbogen. Husk at du kan søge efter emner i beboerhåndbogen. Invester gerne lidt tid i at undersøge håndbogen før du henvender dig til bestyrelse.

Andelshaver

På blaamejsegaarden.dk findes forskellige beboerdokumenter – bl.a. regnskaber, budgetter og referater fra tidligere generalforsamlinger.

For at få adgang til beboerdokumenterne kræver det dog, at du er andelshaver og har en adgangskode. Adgangskoden finder du på dine opkrævninger for boligafgift/fællesbidrag.

Læs beboerdokumenterne

Fremleje af ens lejlighed kan kun ske, hvis man af personlige arbejdsmæssige årsager skal flytte så langt væk rent geografisk i en tidsbegrænset periode, at man ikke samtidig kan bebo adressen i denne periode. Man kan i dette tilfælde få lov til at leje sin lejlighed ud i op til et år ad gangen og kan eventuelt (læs; som regel) efterfølgende få lov til at forlænge sin fremleje med endnu et år.

Lejer skal godkendes

Bestyrelsen skal godkende den fremlejetager, som andelshaveren/lejeren ønsker skal fremleje lejligheden. Dette skal ske i god tid før fremlejen ønskes foretaget og sker ved personligt fremmøde i bestyrelsens åbningstid af både fremlejer og fremlejetager, hvor andelshaveren/lejeren desuden skal fremvise dokumentation for sin nye adresse og arbejde/studie og fremlejetageren desuden skal fremvise sygesikringskort eller anden billed-id.

Formelle forpligtigelse

Andelsboligforeningen understreger i den forbindelse, at det stadig er andelshaveren/lejeren, der har den formelle forpligtigelse over for foreningen under fremlejen, både rent økonomisk og med hensyn til overholdelse af vedtægter og husorden. Andelsboligforeningen tillader desuden ikke, at man fremlejer ud til flere personer end der er værelser i lejligheden. Endelig fraskriver andelsboligforeningen sig et hvert ansvar for den indgåede kontrakt mellem udlejer og fremlejer både rent økonomisk og indholdsmæssigt. Men vi råder gerne i almen forstand omkring de faldgruber, man bør undgå ved udformning af en fremlejekontrakt. I øvrigt understreger andelsboligforeningen, at ulovlig fremleje kan medføre, at man bliver ekskluderet fra foreningen.
Link til fremlejeblanket som udfyldes og afleveres til bestyrelsen: Fremlejeblanket

Nedenfor er listet kontaktoplysninger på håndværkere og samarbejdspartnere, som andelsboligforeningen benytter i forbindelse med bl.a. el-, murer-, VVS- og vurderingsopgaver.

El

Ventzel El-teknik v. Jan Ventzel. Tlf. 40 32 79 83.

Låsesmed

Mejlshede Låse A/S. Nørrebrogade 84, 2200 København N, Tel.: +45 20 24 32 29 / 35 39 39 39

Murer

Pt. har foreningen ingen anbefalinger.

Klag over andelshaver eller lejer

Ønsker du at klage over en andelshaver skal du formulere en skriftlig klage og sende den til andelsforeningens e-mailadresse eller aflevere klagen i ejendomskontorets postkasse. Klagen vil herefter blive screenet på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kort vil vurdere, om klagen virker reel og berettiget i forhold til andelsforeningens vedtægter. Herefter sendes den videre til behandling hos andelsforeningens administrationsselskab DEAS Ejendomsadministration, som formulerer og sender en skriftlig henvendelse til den pågældende andelshaver.De fleste klagesager plejer at være løst efter første henvendelse.

Ifølge andelsforeningens vedtægter kan et medlem ekskluderes hvis medlemmet ”…groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt eller optræder til alvorlig skade eller ulempe for andre medlemmer eller foreningen virksomhed”.

Forsikring og Falck

Ejendommens Falck abonnement omfatter rednings- og oprydningsarbejde, pumpearbejde og udbringning af affugter i tilfælde af vandskade, storm, brand o.lign. Rekvirering af Falck uden for abonnementsordning eller unødig tilkaldelse medfører egenbetaling. Foreningens abonnementnr. 19825685.
Foreningens dækning hos Falck Erhverv.
Bygningshjælp Beredskab: Falck Bygningshjælp Beredskab
Falck Bygningshjælp Lejligheder: Falck Bygningshjælp Lejligheder

Dørtelefon

Den enkelte andelshaver står for al indvendig vedligeholdelse. Det gælder også for udskiftning eller reparation af dørtelefon osv. Andelsforeningen har mulighed for at formidle kontakt til elektrikere, som kan reparere, levere og installere dørtelefon.

Akutte tilfælde

Er der opstået en akut skade, skal du altid henvende dig til DEAS på tlf: 70 30 20 20, så den akutte skade kan blive stoppet eller udbedret efter behov. Uden for åbningstid bliver opkald automatisk viderestillet til vagtcentralen, og der ydes således akut skadeservice døgnet rundt.

Hvornår er en skade akut?

En skade er akut, når den ikke kan afvente udbedring, er til fare for beboere eller hvis omfang og udgift vokser, hvis den ikke udbedres her og nu.

Foreningens vedtægter beskriver de retningslinjer du skal følge i forbindelse med salg/overdragelse af din andel. Det er specifikt §14 til §18 du skal orientere dig i:

Inden du sælger din andel skal el- og VVS synes af autoriserede installatører. Resultatet af synene er synsrapporter, som skal dokumentere at el- og VVS i andelen overdrages i lovlig og forsvarlig stand. Betalingen for synene sker direkte til de installatører, du har lavet aftale med.

Inden du kan sælge, skal der desuden laves en vurdering af andelen. Den munder ud i en vurderingsrapport, som bl.a. indeholder en vurdering af andelens forbedringer, løsøre og mangler. Vær opmærksom på at der inden vurderingen skal være foretaget syn af el og VVS og foreligge synsrapporter. Vurderingsmanden skal gennemgå synsrapporterne i forbindelse med vurderingen af din andel og kan ikke foretage en vurdering uden. Betalingen for vurderingen opkræves af foreningens administrator – se nedenfor. For at få lavet en vurderingen af din andel, skal du kontakte et vurderingsfirma.

Vejledning ved salg af andelslejlighed i AB Blåmejsegården.

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at den fremtidige vurdering af andelsboliger foretages af DEAS, da man i bestyrelsen over en længere periode er blevet mødt af kritik af dem, der tidligere har påtaget sig opgaven.

Proceduren for dig som sælger er derfor fremover:

 1. Bestil en vurdering: Dette foregår via www.deas.dk (selvbetjening) – bestil vurderingsrapport. Eller via e-mail: jph@deas.dk.
 2. Bestil el- og VVS-syn: Dette er lovpligtigt og som andelshaver kan det frit vælges, hvem der skal udføre dette. Der kan eventuelt henvises til: Ventzel El-teknik v/ Jan Ventzel, tlf: 40 32 79 83.

Foreningens administrationsselskab DEAS A/S underrettes skriftligt.

 • DEAS Ejendomsadministration A/S. Kontaktperson ved overdragelse: Ann Diaz Hein, Tlf: 3946 6563
  E-mail: andh@deas.dk. I Ann’s fravær kontakt DEAS kundeteam 1, Tlf: 3946 6951, E-mail: kundeteam1@deas.dk.

Når du har fastlagt udbuds-/salgsprisen, skal lejligheden ifølge vedtægterne i første omgang tilbydes nabo, under- eller overbo til sammenlægning. Via standardformular indhenter du erklæring på, om de har interesse i at købe. De underskrevne erklæringer returneres til administrator eller ejendomskontoret:

Der findes pt. ikke ventelister, og du kan herefter sælge med/uden mægler.

 Vedr. decentral Ventilation, links:

1) Sådan skifter du filter: https://www.youtube.com/watch?v=rrCT54YFVzw

2) Sådan slår du alarmen i displayet fra: https://www.youtube.com/watch?v=H6J-rXQyWlM

 

Radiatorerne i de enkelte andele har monteret varmefordelingsmålere, som registrerer varmeforbruget for de enkelte radiatorer. Varmefordelingsmålerne er leveret af firmaet Brunata, som sørger for at aflæse målerne og lave andelsforeningens årlige varmeregnskab. Samtlige varmefordelingsmålere i ejendommen aflæses en gang om året og forbruget indgår i opgørelsen af det årlige varmeregnskab.

Vejledning til varmefordelingsmåler (pdf)
Besøg Brunatas hjemmeside

Varmer radiatoren ikke jævnt?

Til tider kan der opsamles luft i radiatoren, som gør, at det varme vand ikke fordeler sig jævnt. Det betyder at der vil være dele af radiatoren, der føles koldere end andre og varmen frigives mindre effektivt. Løsningen er at lukke luften ud af radiatoren ved hjælp af en radiatornøgle – også kaldet at udlufte radiatoren. Mangler du en radiatornøgle, kan du få en udleveret hos ejendomsinspektøren.

Læs hvordan du udlufter din radiator på handyman.dk

Nedtagning af radiator

Hvis du ønsker at nedtage en radiator, skal det forelægges bestyrelsen før nedtagning finder sted. Efter en eventuel godkendelse af nedtagningen skal radiator og tilhørende måler afleveres til ejendomsinspektøren.

Hvilke aftaler skal være på plads før jeg kan sætte nyt køkken op i min andelslejlighed? Må jeg selv montere ledningsafbrydere? Det kan du bl.a. blive klogere på i teksten nedenfor, som beskriver en række overordnede retningslinjer, der gælder når du skal lave forandringer, vedligeholde eller lave forskellige former for EL- og VVS-arbejde i andelslejligheden.

Du har ret til at udføre forandringer i lejligheden f.eks. lave nyt køkken, badeværelse eller lignende, så længe arbejdet er udført håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Hvis du blot udskifter f.eks. en bordplade eller nogle køkkenmoduler behøver du ikke spørge eller melde til nogen. Hvis du foretager egentlige forandringer, skal du ifølge vedtægterne anmelde det til bestyrelsen og for alle ændringer, som kræver byggeanmeldelse/tilladelse, skal du sørge for at få dokumentationen i orden hos byggemyndighederne, det kunne være hvis du f.eks. vil ændre eksisterende vægge, etablere bad eller lignende. Foreningens vedtægter siger helt specifikt:

§ 11. Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Byggetilladelse eller byggeanmeldelse

Nogle typer forandringer kræver, at du har indhentet en byggetilladelse, andre at du har anmeldt byggeriet. Anmeldelse og indhentning af byggetilladelse sker hos Teknik og Miljøforvaltningen i København Kommune. Deres hjemmeside indeholder nærmere information om hvilke forandringer, du skal have en byggetilladelse til eller anmelde, og hvordan du udfylder en ansøgning.

Bestyrelsen skal have besked

Alle former for forandringer i lejligheden skal desuden anmeldes til bestyrelsen, før du begynder at udføre arbejdet. Udfører du en forandring, som kræver en byggetilladelse, skal du vise bestyrelsen byggetilladelsen, inden du går i gang med arbejdet. I  foreningens vedtægter står der omkring forandringer:

Stk. 2. Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes til bestyrelsen, men bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

Ansøgning og tilladelse til visse byggearbejder

Hvis man skal nedrive vægge, blænde døre eller/og etablere vådrumszone i badeværelse skal man henvende sig til bestyrelsen i dennes åbningstid for at få en fuldmagt til at søge om tilladelse hos de kommunale myndigheder. Herefter søger man selv om byggetilladelse via byggeanmeldelsen og den vedlagte fuldmagt fra ejendommen.
Hent fuldmagt, aflever den udfyldte fuldmagt på kontoret til bestyrelsen for underskrift.

 • Hent fuldmagt til byggeri

   

   

  Færdigmeldelse af byggearbejder

  Færdigmeldelse skal ske på egen hånd til myndighederne. Andelshaveren skal selv sørge for at indhente den nødvendige godkendelse, om nødvendigt i forbindelse med at dokumentationen skal foreligge ved salg af lejlighed. Desuden dækker andelshaverens egen indbo- og skadesforsikring ikke, hvis der opstår skader på andelen eller ejendommen i øvrigt som følge af byggearbejder, der enten slet ikke er givet tilladelse til eller som der ikke er færdigmeldt og/eller hvor man ikke efterfølgende har indhentet eller modtaget myndighedernes afsluttende accept.

  El og VVS

  Du må selv udføre visse former for El- og VVS-arbejde i din andelsbolig. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om hvilke typer arbejder du selv må udføre, og hvilke du skal overlade til en autoriseret fagmand.

Ny andelshaver

Beboerhåndbogen skal hjælpe dig med at finde rundt i din andelsforening.
Nogle afsnit er mere underholdende og af historisk karakter, mens andre har direkte praktisk betydning for din hverdag som andelshaver.

Intentionen er at håndbogen afspejler de gældende praksisser og procedurer i foreningen. Og at den ideelt set opdateres og genudgives i det omfang, det er nødvendigt, for at den til stadighed afspejler den virkelighed den beskriver.

Du kan spare en del tid ved at slå op og læse om de gældende spilleregler. Det gør det lettere for dig og ejendomskontoret sparer tid og dermed dine penge.

Vi gør opmærksom på at beboerhåndbog ikke løbende opdateres. Sidste opdateret i 2013.

Læs beboerhåndbogen

Navneskilte til døre og postkasser

Som beboer sørger du selv for at sætte navneskilt på dør og postkasse. På døren kan navneskiltet klæbes på stålpladen der dækker for de tidligere åbninger til post. Navneskiltet til postkassen kan du lave ved hjælp af standardskabelonen nedenunder og montere ved at løsne et par skruer, når du har åbnet for postkassen:

Navneskilte til udvendigt dørkaldeanlæg

Ejendomsinspektøren udskifter løbende navneskilte på udvendige dørkaldeanlæg.
For at få skiftet navneskilt på dørkaldeanlægget skal du skrive til ejendomskontoret med navn på den eller de beboere, hvis navn skal stå på skiltet og adresse hvor skiltet skal skiftes. Oplysningerne sendes til blaamejsegaarden@gmail.com, alternativt kan du skrive til ejendomskontoret direkte her fra hjemmesiden. En seddel med oplysningerne kan også lægges i ejendomskontorets postkasse.

Som udgangspunkt er alle andelshavere i besiddelse af 4 typer nøgler med tilknytning til ejendommen – en nøgle til egen opgang og postkasse, en S-nøgle til affaldsdepotet og en nøgle til egen lejlighed.

Ekstra nøgle til opgangen og S-nøgle

Hvis du har mistet din opgangsnøgle eller din S-nøgle, har du mulighed for at købe en ny nøgle for 100kr ved at kontakte ejendomsinspektøren. Du kan kontakte ham per mail eller i ejendomskontorets åbningstid.

Ekstra nøgler til lejligheden

Andelsforeningen har ikke ekstra nøgler til de enkelte lejligheder. Det er andelshavernes eget ansvar at sørge for sikker opbevaring af disse og skaffe en ny eller tilkalde en låsesmed, hvis uheldet er ude, og nøglen er væk.

Ekstra nøgler til postkassen

Andelsforeningen har ikke ekstra postkassenøgler. Oprindeligt har hver enkelt andelshaver fået udleveret to ens nøgler per postkasse, og det er op til den enkelte andelshaver selv at sørge for opbevaring og genanskaffelse af disse. I tilfælde af at du har mistet dine nøgler, skal du selv kontakte en låsesmed. En nøglebar kan hjælpe dig med at lave en ekstra postkassenøgle.

På Blåmejsegården er der containere og beholdere til de fleste typer affald, fra det daglige husholdningsaffald til storskrald og miljøaffald. Nedenfor kan du bl.a. læse, hvor du kommer af med de forskellige typer affald og hvad du må lægge i de forskellige containere. Desuden kan det være praktisk at have hurtig-guiden til affaldssortering nedenfor liggende.

Dagrenovation, pap, papir og batterier

I andelsforeningens gårde og ved Hillerødgade 74 er der opstillet særskilte containere til dagrenovation, pap og papir og beholdere til brugte batterier:

Dagrenovation: Dagrenovation er f.eks. madaffald, mælkekartoner, pizzabakker, almindelige el-pærer, bleer, hygiejneaffald, flamingo, snavset pap, papir og karton, plastemballage og -bakker. Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier, sparepærer, haveaffald og storskrald er ikke dagrenovation.

Pap: Pap og karton er f.eks. emballage fra legetøj eller fjernsyn, bølgepap, røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent. Pizzabakker må derfor ikke afleveres i papbeholderen. Plastik, flamingo og andet indhold i papkasser må ikke komme i papbeholderen.

Papir: Papir er f.eks. aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorpapir, gavepapir, bøger, tryksager og skrivepapir.

Batterier: Batterier er både  engangs- og genopladelige batterier.

Storskrald, elektronik- og farligt-/miljøaffald

Til venstre for indkørslen til runddelen ved Blåmejsevej 14-24 er der et aflåst affaldsdepot som indeholder miljøskab til farligt-/miljøaffald. Du skal bruge en S-nøgle for at låse dig ind. Mangler du en S-nøgle kan den købes på ejendomskontoret for 100kr.

Storskrald: Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald. Storskrald er f.eks. møbler, madrasser, gulvtæpper, plastrør uden pvc. og byggeaffald. Der findes en trækvogn på ejendommen ved baggården ved hjørnet af Blåmejsevej og Vibevej som kan lånes til transport af større genstande som skal fragtes til genbrugsstationen.

Læs om genbrugsstation et stenkast fra Blåmejsegården

Elektronikaffald: Elektronikaffald er alt med ledning på eller ting, som er drevet af batterier eller solceller, f.eks. computere, stereoanlæg, hvidevarer, mobiltelefoner eller batteridrevet legetøj. Elektronik- og hvidevare-affald kan placeres i indhegningen overfor storskraldscontaineren.

Farligt affald/Miljøaffald: Miljøskabet er til farligt affald, som er en lang række produkter i husholdningen som f.eks. elsparepærer, terpentin, maling og kemikalier, medicinrester, kviksølvtermometre og batterier. Farligt affald er skadeligt for miljøet og må derfor ikke lægges i skradespanden. Kanyler og lignende klinisk risikoaffald må ikke lægges i miljøskabet og naturligvis heller ikke i andre af ejendommens affaldsbeholdere. Smittefarligt affald af denne type skal indleveres til apoteket, som sørger for den videre håndtering.

Glas

Der findes beholdere til glas ved de to gårde og på hjørnet af Hillerødgade og Rørsangervej. Glas- og drikkevareemballage er alle typer tomme glas og flasker, tomme dåser og plastikflasker uden pant. Emballagen kan f.eks. være fra vin- og spiritusflasker, glas fra fødevarer, glasskår eller plastflasker fra smoothies, saft, juice og most. Metal og plastlåg må gerne blive siddende, da de også kan genanvendes.

Hvornår afhentes affaldet

På København Kommunes hjemmeside findes oplysning om hvornår Københavns Affaldsservice henter affald på ejendommen.

Besøg København Kommunes hjemmeside

For at finde de specifikke afhentningstider for ejendommen skal du bruge Blåmejsegårdens ejendomsnummer. Det er 226131.

Blåmejsegården har fiberbredbånd fra Fibia, hvortil hver andel betaler 119,- over boligafgiften uanset brug.

Dette giver adgang til en 10/10 forbindelse, hurtigere forbindelse og tv-pakker kan tilkøbes hos Fibia: 70 29 24 44.
Ved tilkøb af øvrige produkter, modregnes de indbetalte kr. 119,- den samlede pris for internet og TV.

Sammenlign priser på bredbånd på billigtbredbånd.dk

Vaskebrik

Vaskebrik

Den blå vaskebrik fungerer som nøgle til vaskeriet og bruges i forbindelse med køb af vask og lignende ved vaskeriets betjeningspanel . Du kan bestille en ny vaskebrik hos andelsforeningens ejendomsinspektør. Hver husstand kan bestille op til to vaskebrikker. En vaskebrik koster 250 kr. og leveringstiden er normalt 2-3 arbejdsdage. I tilfælde af at du mister vaskebrikken, er det vigtigt, at du kontakter ejendomsinspektøren og får den spærret, så der ikke er risiko for at en anden laver storvask på din regning.

Åbningstider

Vaskeriet har alle dage åbent fra kl. 8.00 til kl. 22.15.

Priser

I øjeblikket har Blåmejsegården disse priser i vaskeriet.

 • Vask 8kg: 20kr.
 • Vask 6kg: 15kr.
 • Tumbling: 6kr per 15min.

Vaskepriserne er inklusiv Neutral vaskepulver og eventuelt skyllemiddel, der doseres automatisk af maskinerne. Neutral produkterne er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Dit månedlige forbrug opkræves automatisk over huslejen

Book en vask over nettet

Vask kan bookes over nettet ved at logge ind med brugernavn og password på Sanivas website (eksternt link). Dit brugernavn og password finder du ved at indlæse din vaskebrik ved betjeningspanelet i vaskeriet og klikke på knappen “Min konto” på skærmen (øverste venstre hjørne).

Vaskeriudvalg

På GF 2018 blev der etableret et vaskeriudvalg som kan kontaktes med gode idéer og forslag til forbedringer. Fejl på maskiner og andre forhold skal stadig formidles til vores vicevært:

Per Rasmussen, Blåmejsevej 6, 1 tv.
Mathilde Duus, Blåmejsevej 2, st. th.
Christina Runciman, Blåmejsevej 8, 1 tv.

På GF 2019 kom yderligere 3 til udvalget:
Bettina Gammeltoft-Hansen, Rørsangervej 15, 1 th.
Esben Gade,  Blåmejsevej 18, st.
Nikolaj Rosenberg, Rørsangervej 5, 1 tv.

Undgå brand derhjemme

Københavns Brandvæsen har udgivet et hæfte, som beskriver hvordan man kan forebygge brand i hjemmet og hvordan man reagerer hvis uheldet er ude. Hæftet kan downloades her:

Undgå brand derhjemme (pdf)