Nyheder

Aflysning af GF d. 24/1 2019

Skrevet af:

Denne meddelelse omdeles også i alle beboeres postkasser.

Kære Alle

Det er med stor beklagelse, at vi må meddele at den ordinær generalforsamling torsdag den 24. januar 2018 må udskydes.
Dette skyldes primært, at årsregnskabet 2017/18 endnu ikke er foreligger fra revisor i endelig form.
Foreningens revisor og foreningens valuar viste sig, at være uenige om fortolkningen af reglerne om ejendommens værdi og revisor ønskede derfor, at ansætte en værdi der var markant lavere end det valuaren havde tænkt sig.

Da vi indkaldte til generalforsamlingen den 8. januar 2018, var vi af den overbevisning, at parterne var enige i værdiansættelsen. Det kan nu konstateres, at dette ikke var tilfældet.
Diskussionen pågår i øjeblikket, og vi vil som foreningens administrator presse på for at få en afklaring mellem parterne hurtigst muligt. Så der kan indkaldes på ny med alt relevant materiale og et forslag til andelsværdi. Vi regner med at dette sker hurtigst muligt med afholdelse af ny ordinær generalforsamling i løbet af februar måned.

På vegne af foreningen

Patrick Hemmingsen
Kunderådgiver, Byggesagsadministration
DEAS

Parkeringszone i NV

Skrevet af:

Alle beboere burde i e-boks have modtaget information fra KK vedr. ny parkeringszone i NV.
Vær opmærksom på at fra d. 28/11-18 kræves beboerlicens for at parkere længere end 3 timer
i tidsrummet 8-19 på hverdage.
Se brev fra KK: Parkeringszone med tidsbegrænsning

Information fra Yousee/TDC

Skrevet af:

Efter at vi har fået installeret fiber i ejendommen, er der få beboere tilbage der fortsat benytter Yousee.

Da vi skal flytte rundt på Yousee’s kabling på loftet ifm. med etablering af nyt tag mm. har Yousee derfor besluttet,
at opsige resterende kunder frem for at flytte/retablere deres installation.
Derfor vil berørte beboere opleve at forbindelse til Yousee kan blive afbrudt i løbet af september når håndværkere går i gang med at rydde loft.
Vi kan kun beklage Yousee’s beslutning. Alle Yousee kunder kan forvente en orientering fra Yousee.

TDC har meddelt at de vil retablere eksisterende aktive telefonforbindelser.
Så TDC kunder kan opleve midlertidige afbrydelser når kabling flyttes. Dette vil ske løbende indtil alle kabler er flyttet.

Vi vil derfor anbefale alle beboere at erstatte deres Yousee/TDC TV, telefoni og Internet til tilsvarende produkter på vores fiberløsning hurtigst muligt.

Fibia kundeservice: 70292444. Læs mere på www.fibia.dk.

Bestyrelsen

Nyt om tag- og ventilation.

Skrevet af:

Nu sker det endelig!
Det er med glæde at bestyrelsen kan fortælle at projektstart er d. 1/9.. i år 😉
Licitation er overstået og Københavns Kommune har godkendt priser og tidligere tilsagn om tilskud.
Vores rådgiver er i gang med finpudsning og koordinering med Entreprenør og ventilationsfirma.
Projektet er pt. planlagt i tre etaper, med opstart på den del af foreningen der vender ud mod Hillerødgade.
Ventilation vil blive etableret i de enkelte andele samtidig med tagudkiftning på de enkelte etaper.
Du vil modtage mere information om ventilation ca. en måned før håndværkere skal til i din lejlighed.
God sommer – Bestyrelsen

Vedr. tag- og ventilationsprojekt

Skrevet af:

Som bekendt har den ordinære generalforsamling allerede i januar 2013 besluttet at iværksætte et tagrenoveringsprojekt. I den forbindelse har tidligere bestyrelser med tilslutning fra foreningens tekniske rådgiver søgt og fået tilsagn om kommunal støtte efter flere regelsæt, herunder byfornyelsesloven.

I 2014 blev projektet bekræftet af generalforsamlingen, hvor det blev pointeret, at der arbejdedes med en øget isoleringsgrad og en genfordeling af depotrum.

På ordinær generalforsamling i januar 2015 besluttede man at udvide det samlede projekt med et ventilationstiltag, der indebærer genindvinding af varme fra luftcirkulation. Budgetrammen opgjordes til kr. 24,5 mio. Bestyrelsen blev samtidig bemyndiget til at regulere boligafgiften med op til 6,9 %. Denne boligafgiftsstigning kunne forventes senest ved projektets afslutning.

Efter det oplyste er der i forbindelse med et skift af vicevært/ejendomsinspektør ligeledes konstateret nogle samarbejdsproblemer, der resulterede i en udskiftning af vicevært og teknisk rådgiver, som fra begyndelsen af 2017 har været LS Byggerådgivning (Larsen & Søndergaard), som bestyrelsen nu har en glimrende dialog med.

I samarbejde med Teknologisk Institut og LS Rådgivning besluttedes det at gennemføre et ventilations- og varmegenindvindingsprojekt, som – hvis de teoretiske beregninger viser sig at have hold i virkeligheden – vil betyde effektiv ventilation og en betydelig reduktion af varmeudgiften for de berørte lejligheder.

Denne del er påbegyndt ult. November 2017 med et demonstrations- og prøveprojekt der i første omgang berører 6 lejligheder (de pågældende er orienterede). Dette demonstrationsprojekt forventes færdigmeldt umiddelbart før jul 2017, så foreningen og rådgiverne kan høste erfaringer de kommende måneder, før videreførelse af projektet kan påbegyndes.

Det er vort håb, at bl. a. de tilbagevendende problemer med vaskeriet vil aftage radikalt, når ventilationsforholdene bliver bragt i orden.

Selve tagrenoveringen afventer færdigprojektering og udbud. LS Rådgivning forventer at have udbudsmateriale færdigt i løbet af de næste 8 uger, hvorefter udbudsrunde starter. Hovedbyggetilladelse er indhentet, så arbejdet vil herefter bestå i at afholde licitation, vælge hovedentreprenør, færdiggøre budget- og kontraktmateriale – hvorefter byggeriet forventes at gå i gang i løbet af det sene forår 2018.

Tagrenoveringen er planlagt at foregå i tre etaper, hver af 3½ – 4 måneders varighed. Endnu vides ikke, om man starter i den ene eller den anden ende af bygningen, men nærmere oplysning vil fremgå af foreningens hjemmeside, ligesom administration og bestyrelse vil informere i muligt omfang.

Mvh. Bestyrelsen

Dit loftsrum skal ryddes

Skrevet af:

Tidspunktet, hvor arbejdet på vores nye tag begynder, nærmer sig nu med hastige skridt. Derfor er det vigtigt, at vi får ryddet vores loftsrum, så håndværkerne kan komme til. Den 1. juni, skal alle loftsrum således være tomme.

Hvis der den 1. juni er ting tilbage på loftet, vil de blive kørt til storskrald – hvilket dog ikke betyder, at storskrald skal efterlades deroppe.

Alle andelshavere har ret til ét kælderrum. Der er tidligere beboere, som har henvendt sig, fordi de ikke har haft det. Hvis det er tilfældet bedes I sende en mail med navn, adresse og kontaktinformation til bestyrelsen@blaamejsegaarden.dk med “Kælderrum” i emnefeltet eller lægge en seddel med samme oplysninger i foreningens postkasse (Hillerødgade 76). Bestyrelsen vil evt. forsøge at hjælpe med at finde et kælderrum til jer.

For at gøre den opgave lettere, er det vigtigt at alle skriver navn og adresse på deres kælderrum.

Der er efter alt at dømme en del rum, som i dag er fyldt med tidligere andelshaveres efterladte ting. Hvis ikke, der er navn på kælderrum, risikerer de at blive tømt, når de rum, som ikke tilhører nuværende andelshavere bliver tømt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Cykeloprydning

Skrevet af:

Det er igen tid til en oprydning af herreløse cykler, anhængere, barnevogne mv. i cykelkældre og andre steder i foreningen.

Viceværten vil tirsdag d. 13/5-17 markere samtlige cykler, anhængere, barnevogne mv. med hvidt DEAS-bånd.

Viceværten vil torsdag d. 13/6-17 fjerne samtlige cykler, anhængere, barnevogne mv. der stadig er markerede. Vi skal derfor bede alle om at fjerne det hvide DEAS-bånd fra cykler, anhængere, barnevogne mv. der ikke ønskes bortskaffet.

Alle cykler, anhængere, barnevogne mv. fjernes vil blive opbevaret i 3 måneder inden de endeligt bortskaffes af hittegodskontoret.

Ved spørgsmål kontakt viceværten/servicecenteret, se nummer under “Kontakt”

DEAS på vegne af Bestyrelsen

Affald, storskrald m.m.

Skrevet af:

Over den seneste periode må det desværre konstateres at der mange steder på ejendommen har ophobet sig forskellige personlige effekter, skrammel og affald.
Vi må derfor kraftigt henstille til at alle andelshavere respekterer at det ikke er tilladt at henstille personlige effekter, møbler, affald, fodtøj og lignende på trapper i ejendommen eller ved andre dele af fællesarealerne ved lofter, kældre og adgangsveje.
Efterladte effekter ved fællesarealerne i ejendommen bortskaffes uden varsel, men det giver unødigt tidsforbrug for personalet og medfører derfor unødig udgift for foreningen og andelshaverne.
Hensatte effekter indebærer også at rengøringen ikke kan ske på ordentlig og effektiv vis.
Der opfordres derfor til, at alle sørger for at fjerne egne effekter fra trapper og øvrige fællesarealer i ejendommen. Affald kan bortskaffes ved at benytte affaldsbeholdere, storskraldscontaineren eller den lokale genbrugsplads i overensstemmelse med sorteringsvejledningerne og må naturligvis ikke hensættes i tilfældigt i gårde ved fortove eller løst ved affaldsstandpladserne.

“Gratis” sanering af vores gårdarealer

Skrevet af:

Vi mangler fortsat tilkendegivelser fra omtrent halvdelen af andelshaverne til den opbakningsundersøgelse der gennemføres for at foreningen med fuld offentlig støtte (gratis) kan forskønne gårdene og de grønne områder i forbindelse med “gårdhaveprojektet” der påregnes gennemført efter Byfornyelsesprojektet angående tagudskiftning mv..
Derfor vil bestyrelsen og ejendommens ansatte i den kommende tid kontakte de andelshavere vi mangler tilkendegivelser fra. Såfremt vi ikke kan træffe den enkelte hjemme vil der blive indleveret information og en blanket i postkassen sådan at alle gerne skulle udfylde denne med navn og positivt svar.

Gartnerarbejde i foreningen

Skrevet af:

Fra fredag d. 17. juni og nogle hverdage herefter vil gartnerfirmaet der er tilknyttet foreningen foretage klipning af hække ved ejendommens arealer. Beboere bedes i perioden undgå at hensætte cykler ved hækkene.

Hver tirsdag foretager gartner firmaet græsklipning ved ejendommens plæner medmindre vejrlig eller evt. sygdom forhindrer dette. Derfor bedes alle beboere undgå at hensætte cykler eller andre personlige effekter på græsplænerne når det er tirsdag, da gartnerne ikke er ansat til at flytte cykler men derimod til at pleje de grønne områder.