Blåmejsegården er en andelsboligforening med 156 andelsboliger, ni lejemål og tre erhvervsmål, stiftet i 1996 af et flertal af de daværende lejere i ejendommen. Lejlighederne er fordelt på to, tre og fire værelses lejligheder, der varierer mellem 48m² til over 100m². A/B Blåmejsegården er beliggende på fire forskellige veje i Københavns Nordvest-kvarter: Vibevej, Blåmejsevej, Rørsangervej og Hillerødgade.

 • Andelforeningens historie
 • Organisering
 • Bestyrelsen
 • Ansatte
 • Administrator – DEAS
 • Bæredygtig andelsdrift
 • Faciliteter

Blåmejsegården har eksisteret i lidt over 80 år og har i tidens løb både skiftet navn og ændret ejerforhold.

A/B Blåmejsegårdens ejendom blev oprindeligt opført af Københavns Kommune i 1928/29 og bestod dengang af 179 lejligheder samt fem erhvervslejemål, bl.a. købmand og viktualieforretning. Ejendommen var den første, der blev bygget i området og hed dengang ‘Solbakken’, da den ligger på en hældende grund og dengang som nu har et fint solindfald dagen igennem.

Ejendommen består af 30 opgange i tre-etages højde og er i dag en del af “Fuglekvarteret” i Københavns Nordvest-kvarter på grænsen til Nørrebro og Frederiksberg. To opgange har postnummer i 2200 Kbh N og resten i 2400 Kbh NV. Ejendommen støder op til Hillerødgade, Rørsangervej, Vibevej og Blåmejsevej.

I 1988 blev der etableret en beboerforening og herefter blev der i samarbejde med Københavns Kommunes boligforvaltning i de efterfølgende år frem til slutningen af 1991 gennemført en række nødvendige reparationer og forbedringer af ejendommen, bl.a. sanering af baggårde, belægninger, hegn og rækværk, udskiftning af vinduer og etablering af dørtelefoner. I 1994 blev der desuden med støtte fra Byfornyelsesmidler indlagt fjernvarme og isoleret yderligere i ejendommen.

I 1996 købte beboerne ejendommen af Københavns Kommunes ejendomsadministrationsselskab, TOR, og dannede Andelsboligforeningen Blåmejsegården.

Løbende forbedringer og udvikling
 • 1991: Nye termovinduer i plast i hele ejendommen. Isolering af loftindskud over 2.sal. Nye døre og telefonanlæg.
 • 1994: Etablering af fjernvarme, opsætning af radiatorer og isolering af gulvindskud i stueetage og skunke under vinduer.
 • 2003: Etablering af fællesvaskeri.
 • 2005/2006: Udskiftning af faldstammer i hele ejendommen og opsætning af sparetoiletter i alle lejligheder. Samtidig blev der udført omfangsdræn på ca. 25 % af ejendommen og oprettet et vandopsamlingsdepot på 60m³ til opsamling af vand fra ejendommens tag og tagrender. Vandet bruges i toiletterne når der skylles ud. Desuden blev der opsat 200m² solvarmepaneler på en del af ejendommens tag til opvarmning af brugsvandet i ejendommen.
 • 2006/2007: Sanering af baggård bl.a. udskiftning af belægning med Nybrosten.
 • 2008: Opførelse af naturlegeplads på 400 m². på en del af ejendommens grønne arealer langs Blåmejsevej.
 • 2011: Renovering og fornyelse af vejareal og fortov m.m. ved Rørsangervej. Div. opretninger ved foreningens øvrige vej- og fortovsarealer.
 • 2011-13: Renovering af alle ejendommens opgange omfattende installation af nye lysarmaturer med bevægelsessensorer; opsætning af filt på alle vægge og lofter; fuldstændig opmaling af alle vægge, lofter og håndlister på opgange; ny linoleumsbelægning og opretning af trin inkl. nye messinglister. Desuden renovering af alle ydre indgangspartier med jurakalk.
 • 2013: Generalforsamlingen vedtager forslag om total tagudskiftning.
 • 2015: Generalforsamlingen vedtager forslag om udskiftning af ejendommens ventilation.
 • 2019: Gennemførsel af vedtaget tagudskiftning og etablering af ventilation i lejlighederne.

Generalforsamlingen:

Andelsboligforeningens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen træffes beslutning om en lang række forhold og der opsættes rammer for fremtidige tiltag på ejendommen, der har betydning for andelsforeningen og dens medlemmer. Alle andelshavere har ret til at deltage og til at afgive stemmer i forbindelse med beslutninger, som generalforsamlingen skal træffe, dog kan der kun afgives èn stemme per andel og kun medtages èn gyldig fuldmagt fra anden andel per andel.

Det er bestyrelsens opgave at indkalde til generalforsamlingen. Under normale forhold afholdes den ordinære generalforsamling èn gang årligt i januar måned. Op til generalforsamlingen udsendes en dagsorden samt årsberetning plus årsopgørelse inklusive budget for det nye regnskabsår, der strækker sig fra 1/10 i det forløbne år til 30/9 i det indeværende år. Bestyrelsen fremsætter desuden forslag til ansættelse af ny andelskrone. Alle andelshavere har mulighed for at stille forslag til generalforsamlingen. Læs mere om de generelle regler for dette i foreningens vedtægter.

Læs uddybende om de regler der regulerer generalforsamlingen i foreningens vedtægter (pdf)

Læs referater af tidligere generalforsamlinger (kræver login) 

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 3-5 frivillige andelshavere fra andelsforeningen, der på generalforsamlingen er blevet valgt ind i bestyrelsen af foreningens medlemmer. Alle andelshavere (som vel at mærke ikke er i restance mht. boligafgift) har mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører de beslutninger, der er vedtaget på generalforsamlingen. Opgaverne spænder vidt og omfatter bl.a. iværksættelse af vedligeholdelsesopgaver på ejendommen og indhentning af håndværkertilbud, beboerkontakt, udsendelse af beboerinformation og klagebehandling.
Som en stor andelsforening har vi tilknyttet et administrationsselskab, DEAS A/S, og har ansat en ejendomsinspektør. Derudover er der tilknyttet en anlægsgartner  til at vedligeholde andelsforeningens grønne områder.

Læs om reglerne for bestyrelsen i foreningsvedtægterne (pdf)

Administrationsselskab:

DEAS Ejendomsadministration A/S varetager store dele af ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Bl.a. opkræver DEAS  boligafgift og -leje og sørger for betaling af udgifter, klagebehandling, bogføring og afstemning af bogholderi og opgaver i forbindelse med salg af andele, herunder bl.a. udarbejdelse af overdragelsespapirer samt udstedelse af andelsbeviser, adkomsterklæringer mv. Derudover kan administrationsselskabet efter aftale rådgive andelsforeningen i juridiske spørgsmål.

Læs mere på DEAS website

Vicevært:

Viceværten tager sig bl.a. af administrativt prægede opgaver, bl.a. styring af mindre byggeentrepriser, den daglige kontakt med samarbejdspartnere i forbindelse med f.eks. istandsættelse eller vedligeholdelse , gennemgang og tilsyn med ejendommens tekniske faciliteter. Desuden varetager viceværten den daglige skriftlige og mundtlige kontakt til beboere og håndværkere.

Læs om reglerne for foreningens virke i foreningsvedtægterne (pdf)

 • Formand: Kevin Lang Hansen, valgt ved generalforsamlingen i 2021.
 • Medlem: Per Reinbothe, valgt ved generalforsamlingen i 2021.
 • Medlem: Camilla Bjørnbo Konge, valgt ved generalforsamlingen i 2021.
 • Medlem: Maja Tornqvist, valgt ved generalforsamlingen i 2021.
 • Medlem: Michelle Hørlyck, valgt ved generalforsamlingen i 2021.
 • Suppleant: Esben Henrik Gade, valgt ved generalforsamlingen i 2021.
 • Suppleant: Mads Vestergaard, valgt ved generalforsamlingen i 2021.
 • Suppleant: Jan Olsen, valgt ved generalforsamlingen i 2021.
 • Suppleant: Knud Plesner, valgt ved generalforsamlingen i 2021.
 • Foreningens vicevært: Victor, ejendomskontorets telefon er 38 86 99 22.
 • Kontortid for vicevært er mandag til onsdag og fredag mellem kl. 09.00 og kl. 12.00. Torsdag lukket.
 • Kan også kontaktes på blaamejsegaarden@gmail.com eller via en seddel i postkassen, som er placeret ved A/B Blåmejsegårdens kontor, Hillerødgade 76, 2200 København N.

DEAS Ejendomsadministration A/S står for størstedelen af ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning bl.a.:

 • Opkrævning af bolig- og lejeafgift
 • Betaling af løbende udgifter
 • Klagebehandling
 • Bogføring og afstemning af bogholderi
 • Udarbejdelse af diverse dokumenter i forbindelse med salg af andel, herunder bl.a. udarbejdelse af overdragelsespapirer og udstedelse af andelsbeviser, adkomsterklæringer mv.
 • Rådgivning omkring juridiske spørgsmål til andelsboligforeningen.

Kontaktperson hos DEAS

Foreningens faste kontaktperson hos DEAS er Anton M. Dettmann. Har du spørgsmål af administrativ karakter f.eks. ved fejl i månedens opkrævning af boligafgift, i forbindelse med salg af andel eller lignende kan du kontakte Anton direkte. 

Anton M. Dettmann
Tlf: 3946 6951
E-mail: anmd@deas.dk

Opsamling af regnvand til toiletterne, solfangere til at opvarme vandet og nye termoruder og isolering er med til at gøre andelsdriften mere bæredygtig og spare ejendommen for unødige udgifter.

Vandopsamling

I 2006 fik ejendommen etableret et vandopsamlingssystem. Systemet fungerer ved at regnvandet løber fra tagene via tagrender gennem nedløbsrør og filtrer til et samlet 60m³ stort regnvandsreservoir, som ligger i baggården mod Hillerødgade. Vandet pumpes fra reservoiret videre ud til vandsparetoiletterne i de enkelte lejligheder.  Det sparer andelsforeningen for op mod 1/5 af udgifterne til vandforbrug i toiletterne og samtidig kræver kommunen ikke vandafledningsafgift af de opsamlede vandmængder.

Solvarmeanlæg

I 2006 blev der opsat en 200m² stor solvarmeenhed på tagene ud for Blåmejsevej 20-24 og gårdsiden af Rørsangervej 17-21. Solvarmeenheden sørger for opvarmning af andelsforeningens varme brugsvand. På en almindelig solskinsdag i sommerperioderne leverer solpanelerne varmen til alt andelsforeningens varme brugsvand, mens panelerne i de mindre solrige perioder stadig står for en hvis procentdel af varmen.

Termoruder og isolering over loft, i kælder og over trappeopgange

Ejendommen har igennem årene fra 1990 gradvist fået en bedre isoleringskappe, selvom den endnu ikke er på højde med en moderne ejendom. Isætning af termoruder og isolering af skunken under alle vinduer i 1991/94 har betydet et markant mindre tab af varme gennem vinduesfag og vinduespartier. Desuden har isolering af indskud over loft og mod kælder i hhv. 1991 og 1994 skabt en markant bedre samlet isoleringskappe. Endelig har isoleringen af tagpartierne over trapperum i 2009 reduceret træk i opgangene meget væsentligt.

Byøkologi og bæredygtighed på sigt

Vi vil fra bestyrelsens og ejendommens side gerne fremme byøkologi. Det gælder også driften af ejendommen i øvrigt. På sigt håber vi at vores grønne områder helt kan passes efter byøkologiske principper, bl.a. gennem en vis kompostering og genanvendelse af både grønt afskær samt en vis mængde husholdningsaffald. Vi ønsker også at undersøge hvilke andre alternative energikilder, der kan integreres i ejendommen, f.eks. solceller eller vindkraft.

Læs om energimærkning af ejendommen (pdf)

CO2 neutralt website

Andelsboligforeningen Blåmejsegården deltager i ordningen “CO2-neutrale hjemmesider”. Det betyder at CO2-udledningen forbundet med drift og brug af blaamejsegaarden.dk neutraliseres ved køb af bl.a. CO2-kvoter og direkte støtte til projekter for vedvarende energi.

Legeplads

A/B Blåmejsegårdens naturlegeplads er bygget op omkring en vikingeborg (med en rutsjebane, legehus, klatrevæg, klatrenet og en brandmandsstang) samt et mindre legehus og sandkasse. Derudover er der et større gyngestativ med to gynger. Der er anvendt robinietræ til de bærende stolper, da denne type træ kan tåle kontakt med jorden i op til 30 år uden at forgå eller rådne. Derudover er der anvendt douglasfyr og lærk. Legepladsen, som blev etableret i 2008/09, er blevet synet og godkendt.

Vaskeri

I vaskeriet findes fire vaskemaskiner, to tørretumbler og forskellige kurve og borde til sortering af tøj. For at bruge vaskeriet skal du have en vaskebrik, der fungerer som nøgle til vaskeriet og til at reservere på den elektroniske turtavle. 

Vaskeriet er internetbaseret, og det er derfor muligt at reservere vaskemaskiner og tørretumblere over nettet og f.eks. se aktuel status på maskinerne og aflæse forbrug (se links nedenfor). For at få adgang til vaskeriet online er det nødvendigt, at du har et brugernavn og et password.  Hvis du ønsker at modtage en sms-opdatering, når din vask er færdig, har du også mulighed for det.

Vaskeriets placering er afmærket med en grøn prik på kortet.