Vedr. tag- og ventilationsprojekt

Som bekendt har den ordinære generalforsamling allerede i januar 2013 besluttet at iværksætte et tagrenoveringsprojekt. I den forbindelse har tidligere bestyrelser med tilslutning fra foreningens tekniske rådgiver søgt og fået tilsagn om kommunal støtte efter flere regelsæt, herunder byfornyelsesloven.

I 2014 blev projektet bekræftet af generalforsamlingen, hvor det blev pointeret, at der arbejdedes med en øget isoleringsgrad og en genfordeling af depotrum.

På ordinær generalforsamling i januar 2015 besluttede man at udvide det samlede projekt med et ventilationstiltag, der indebærer genindvinding af varme fra luftcirkulation. Budgetrammen opgjordes til kr. 24,5 mio. Bestyrelsen blev samtidig bemyndiget til at regulere boligafgiften med op til 6,9 %. Denne boligafgiftsstigning kunne forventes senest ved projektets afslutning.

Efter det oplyste er der i forbindelse med et skift af vicevært/ejendomsinspektør ligeledes konstateret nogle samarbejdsproblemer, der resulterede i en udskiftning af vicevært og teknisk rådgiver, som fra begyndelsen af 2017 har været LS Byggerådgivning (Larsen & Søndergaard), som bestyrelsen nu har en glimrende dialog med.

I samarbejde med Teknologisk Institut og LS Rådgivning besluttedes det at gennemføre et ventilations- og varmegenindvindingsprojekt, som – hvis de teoretiske beregninger viser sig at have hold i virkeligheden – vil betyde effektiv ventilation og en betydelig reduktion af varmeudgiften for de berørte lejligheder.

Denne del er påbegyndt ult. November 2017 med et demonstrations- og prøveprojekt der i første omgang berører 6 lejligheder (de pågældende er orienterede). Dette demonstrationsprojekt forventes færdigmeldt umiddelbart før jul 2017, så foreningen og rådgiverne kan høste erfaringer de kommende måneder, før videreførelse af projektet kan påbegyndes.

Det er vort håb, at bl. a. de tilbagevendende problemer med vaskeriet vil aftage radikalt, når ventilationsforholdene bliver bragt i orden.

Selve tagrenoveringen afventer færdigprojektering og udbud. LS Rådgivning forventer at have udbudsmateriale færdigt i løbet af de næste 8 uger, hvorefter udbudsrunde starter. Hovedbyggetilladelse er indhentet, så arbejdet vil herefter bestå i at afholde licitation, vælge hovedentreprenør, færdiggøre budget- og kontraktmateriale – hvorefter byggeriet forventes at gå i gang i løbet af det sene forår 2018.

Tagrenoveringen er planlagt at foregå i tre etaper, hver af 3½ – 4 måneders varighed. Endnu vides ikke, om man starter i den ene eller den anden ende af bygningen, men nærmere oplysning vil fremgå af foreningens hjemmeside, ligesom administration og bestyrelse vil informere i muligt omfang.

Mvh. Bestyrelsen